Maak kennis met de Leden van de Bestuursraad

Voorzitter-secretaris: Yvonne Schram

Vice-voorzitter: Philip van Beek

Penningmeester: Paul Noz

Yvonne Schram Voorzitter-secretaris

Yvonne Schram

Yvonne Schram / studeerde onderwijsrecht en onderwijseconomie in Leiden / eigenaar van Schram Management Consultancy: adviesbureau voor onderwijs en overheid

 

Sinds 2018 voorzitter van de bestuursraad.

Ik woon met Jacques van de Vall in januari 2021 al 30 jaar in Engelen. Ik heb Engelen in die tijd zien groeien en veranderen. Die veranderingen vragen om een visie en beleid voor de toekomst met respect voor de eigen dynamiek en identiteit van Engelen en Bokhoven.

De gemeente ’s-Hertogenbosch is sinds 2015 verantwoordelijk voor zorg: ouderenzorg en jeugdzorg. De afgelopen vier jaar heb ik mij in de bestuursraad ingezet voor het versterken van het aanbod wonen, welzijn en zorg: aandacht voor senioren, mensen met een beperking en jongeren en het voorkomen van noodgedwongen vertrek uit ons prachtige dorpen. Met de gemeente onderzoeken we de mogelijkheden om zorgwoningen te realiseren. Samen moeten wij het antwoord zien te vinden op het actuele vraagstuk om mensen langer thuis te laten wonen door nieuwe vormen van integrale zorg- en dienstverlening. Het ontwikkelen van meer passende woonconcepten voor senioren helpt ook om doorstroming te verbeteren en is dus ook van belang voor woningzoekende jongeren. Hiervoor zet ik me vanuit de bestuursraad graag in, als verantwoordelijke voor de portefeuille Wonen, leefbaarheid, ouderen, jongeren, zorg, welzijn, educatie.

Margo van den oord

Margo van den Oord (1953), als onderwijsadviseur werkzaam bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg, en sinds 2014 Programmaleider voor Ondernemend Onderwijs ‘sH.

Samen met Kees van den Oord woon ik sinds 2005 in Bokhoven. En dat bevalt ons heel goed! Inmiddels genieten onze 4 kleinkinderen ook volop mee van onze prachtige woonomgeving. Waar ik kan, spring ik in bij activiteiten of acties die nodig zijn voor een goede samenleving in ons dorp. Zo werk ik vanuit de BREB mee aan een Hartveilig Den Bosch, door het stimuleren van Reanimatietrainingen en 24/7 bereikbare AED’s. Daarnaast zet ik me in voor de aanvragen van de Wijk-, Buurt- en Dorpsbudgetten (bekend als BIG), en coördineer de Communicatie van de BREB via de website www.bestuursraadengelenbokhoven.nl, de Tweeterp en ’t Pareltje. Om de belangen van onze woonplaats Bokhoven binnen de grote stad Den Bosch te behartigen is vertegenwoordiging in de Bestuursraad van wezenlijk belang.

Het actief inbrengen van visie en ideeën vanuit  Bokhoven en Engelen vanuit het gezamenlijke gedachtengoed en inzet van de bestuursraad, voor en met de bewoners, door knelpunten aan te pakken, voor jeugd en onderwijs, voor jongeren en ouderen. Ons samen in te zetten voor alles wat te maken heeft met een gezonde en stimulerende leef- en werkomgeving in onze dorpen.

Daarvoor zet ik me graag in als lid van de bestuursraad mede vanuit de portefeuille Wonen, leefbaarheid, ouderen, jongeren, zorg, welzijn, educatie.

Martin Kroezen

Martin Kroezen

Was tot 2018 gedurende 8 jaar voorzitter/secretaris van de Bestuursraad.

“Delfts ingenieur”, civiele techniek.  Getrouwd, (klein)kinderen in Rotterdam en woonachtig op de Kolgans. Als 76-jarige nu nog een laatste ambtstermijn actief in de BREB verantwoordelijk voor de portefeuille Mobiliteit, Verkeer en Vervoer.

 

Ik blijf me, mede vanuit de portefeuille Natuur, milieu, openbaar groen, duurzaamheid en energietransitie, inzetten voor een zo duurzaam mogelijk Engelen. Hierbij heb ik voor ogen dat we inspelen op o.a. het “Uitvoeringsprogramma Groene Delta 2” met ruimte voor extra bos en een “groen en duurzaam” agrarisch areaal; red de groene weide?  Bij het Engelermeer een oase van rust en natuur aan de oostkant en extensieve  recreatie aan de westkant, passend in het daarvoor afgesproken “Beleidskader”. Alles aansluitend bij EHS en EVZ hier. Energietransitie betekent allereerst  de energiebehoefte beperken door isolatie van woon- en bedrijfsgebouwen en verbetering van bedrijfsprocessen. Minder autorijden en meer fietsen en met het OV. Voor wat dan nog nodig is energie opwekking met windturbines op zee. Op het hier wel erg windarme land zonnepanelen. Zowel op gebouwen als zorgvuldig ingepast in het landschap. 

John branderhorst

Mijn naam is John Branderhorst, momenteel 72 jaar en gehuwd. We hebben 3 kinderen en 6 kleinkinderen. We wonen al 13 jaar met veel plezier in kasteel Lelienhuyze. Destijds was het een bewuste keuze om ons hier te vestigen. Ik ben sterk betrokken bij het wel en wee van onze woonlocatie.

Mijn loopbaan is ooit gestart bij de gemeentepolitie in Den Bosch. Na enkele studies en andere werkgevers o.a. de gezondheidszorg, ben ik weer terug gekeerd naar de politie. In personeelszorg en bij Beheer. Uiteindelijk heb ik de laatste jaren als stafmedewerker bij de regiopolitie Brabant-Noord gewerkt. Ik heb nu wat meer tijd om me te richten op het welzijn van de omgeving. Mijn belangstelling gaat uit naar veiligheid in brede zin, inzet tegen de de verrommeling in de natuur en voor de leefbaarheid binnen de woonkernen Engelen-Bokhoven en de Haverleij. Immers deze unieke combinatie, met ieder zijn geschiedkundige achtergrond, is zeer de moeite waard om in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Ik wil vanuit deze achtergrond een bijdrage kunnen leveren aan deze gemeenschap, waarbij ik de nadruk leg op een pragmatische aanpak van problemen en ontwikkelingen in het dagelijks leven. Dit doe ik vanuit de portefeuilles Cultuur en Historie en Sport en recreatie en mede bij de portefeuilles Duurzaamheid en  Wonen, leefbaarheid, ouderen, jongeren, zorg, welzijn, educatie.

Philip van Beek; vice-voorzitter

Philip van Beek (1954), Eigenaar van Procurement Spirit, inkoopadvies, deeltijd docent inkoopmanagement aan Avans hogeschool.

Samen met echtgenote Beppy wonen wij vanaf augustus 1999 met veel genoegen in de Zuster Bijdamstraat in Engelen en zijn gelukkig met onze zoon, 2 dochters en 5 kleinkinderen.

De centrale ligging van Engelen, dicht bij Den Bosch, een kruispunt van wegen: auto, trein en boot was en is voor ons erg aantrekkelijk.

Vanaf eind 2014 ben ik lid van het kerkbestuur St Lambertus parochie en vervul daarin, ad interim, de rol van secretaris.

Graag wil ik mij, naast mijn werkzaamheden als inkoopadviseur bij het ministerie in Den Haag, inzetten voor het nuttig en economische beheer en behoud van monumentale panden in Engelen zoals bijvoorbeeld de Rooms Katholieke kerk St. Lambertus. Dat doe ik mede vanuit de portefeuilles Cultuur en Historie en Wonen, leefbaarheid, ouderen, jongeren, zorg, welzijn, educatie 

Paul Noz; penningmeester

Paul Noz, getrouwd met Antoinette. 31 jaar werkzaam geweest in de grafische industrie en gedurende die periode voorzitter geweest in verschillende ondernemingsraden binnen bedrijven. Daarnaast ben ik liefhebber van kunst en actief als kunstschilder.

Ik woon met mijn vrouw Antoinette sinds 1998 in Engelen. In deze periode heb ik Engelen zien groeien en veranderen. In dat kader is het van groot belang dat Engelen-Bokhoven goed leefbaar blijft. In het bijzonder wil ik mij inzetten voor een groene omgeving en dat deze in de toekomst ook zo zal blijven. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om als bestuursraad de belangen te behartigen van de inwoners en deze vervolgens te vertegenwoordigen. Als laatste is het belangrijk dat we onze eigen identiteit, zelfbestuur en zelfstandigheid over Engelen en Bokhoven niet verliezen ten opzichte van het bestuur dat in Den Bosch plaats vindt. Omdat ik mijzelf graag hiervoor inzet, doe ik dat als actief lid van de bestuursraad vanuit de portefeuille Natuur, milieu, openbaar groen, duurzaamheid en energietransitie. Daarnaast heb ik de specifieke taak van penningmeester.

Rob Pander maat; (nog) niet gekozen, wel al actief betrokken!

Rob Pander Maat

Sinds 1996 wonen wij in het mooie Engelen. Wij zijn mijn echtgenote Monique, twee hondjes en ik; onze zoon Pascal woont inmiddels elders in ’s-Hertogenbosch. Lang geleden heb ik Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de TU in Eindhoven. Vervolgens heb ik gewerkt bij IHC, DAF, Claas en de laatste 22 jaar bij Bosch Rexroth in Boxtel.

Mijn werk was voor mij als een spannend jongensboek. Altijd nieuwe technologische ontwikkelingen of mooie spraakmakende projecten die mij over de hele wereld brachten. Ik heb het altijd als een voorrecht beschouwd veel te kunnen reizen en vele delen van de wereld van dichtbij te mogen meemaken. Mijn plezier in het werk betrof ook altijd het met een team van mensen dingen voor elkaar te krijgen. Naast het werk was ik dan ook altijd actief in buurt- of watersportverenigingen of in beroeps- en netwerkorganisaties.

 

Ik had me altijd voorgenomen wanneer ik zou stoppen met werken in mijn eigen buurt actief te worden. Nu ik na mijn pensionering meer tijd heb, zet ik mij naast enkele andere bezigheden graag in voor onze mooie leefgemeenschap in Engelen, Bokhoven en Haverleij. Mede gezien mijn achtergrond en interesses denk ik bijdragen te kunnen leveren bij energietransitie, inrichting van de wijk qua voorzieningen, en mobiliteit, verkeer en vervoer.